Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 13.02.2020 | Aktualizacja: 13.02.2020, 17:12:30

Protokół z VIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się w Warszawie dnia 14.12.2019 r

 1. Obrady rozpoczęto 14 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 po stwierdzeniu na podstawie wydanych mandatów, że przybyła liczba delegatów spełnia wymagania ważności Zjazdu. 
  Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes KRIA kol. Małgorzata Pilinkiewicz. 
  Zjazd został zwołany na okoliczność wniosku Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w celu dokonania wyborów uzupełniających do tych organów.
 2. Po rozpoczęciu przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
  Zasady głosowania:
  • głosowania jawne odbywać się będą elektronicznie,
  • głosowania tajne odbywać się będą tradycyjnie za pomocą kart do głosowania.
  ?

  Przewodniczącym Zjazdu został arch. Piotr Biliński (Łódzka OIA) 
  W skład Prezydium Zjazdu weszli:
  arch. Krzysztof Frąckowiak (Wielkopolska OIA) - Zastępca Przewodniczącego Zjazdu
  arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska (Pomorska OIA) - Sekretarz Zjazdu

 3.  Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.
  Porządek obrad uzupełniono o prezentację kol. Renaty Święcińskiej (Podkarpacka OIA) na temat podpisywania projektów w województwie podkarpackim. Prezentacja odbędzie się w czasie oczekiwania na ukonstytuowanie komisji zajazdowych.
  Usunięto punkt 13 Prezentacja firmy Atlas. Usunięto również z porządku obrad punkt 9, ponieważ skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zostanie uzupełniony bez zmiany ilości członków. Porządek obrad z wymienionymi zmianami został przyjęty.
 4. Następnie przystąpiono do wyboru członków komisji zjazdowych:
  • Komisji Skrutacyjnej - 3 osoby
  • Komisji Mandatowej - 5 osób
  • Komisji Wyborcza - 5 osób
 5. Prezentacja kol. Renaty Święcińskiej (Podkarpacka OIA) na temat podpisywania projektów w województwie podkarpackim. Jest to wynik prac prowadzonych w ramach Zespołu ds. Ochrony Zawodu Architekta, działającego w ramach Komisji ds. Wykonywania Zawodu. Prezentacja obejmuje Starostwa w Krośnie i w Jaśle. Architekt może wykonać od 6 do 8 projektów rocznie w zależności od skali projektu. Przywołane są małe miasta, w których nie ma dużych inwestycji, więc są tu projektowane budynki jednorodzinne, niewielkie obiekty usługowe, czasami zakłady produkcyjne, nie ma dużych inwestycji o tzw. dużych kubaturach. Na terenie województwa pracują małe zespoły i pojedynczy architekci.
  W powiatach krośnieńskim i jasielskim pracuje 46 architektów i 9 projektantów, którzy posiadają uprawnienia do projektowania architektonicznego kubatury do 1000 m³. 
  W tych powiatach wydano 4 045 pozwoleń na budowę. Z tego 1 463 pozwolenia wydano na dokumentację wykonaną nie przez architektów, co stanowi 36% rynku. 40 projektów rocznie wykonują technicy i inżynierowie. Pozwolenia wydane dla architektów "podpisywaczy" to ok. 50%.
  Prezentacja wywołała dyskusję w sprawie finansów i podatków. Dodatkowym problemem są projekty powtarzalne, sprzedawane tanio i na wątpliwym poziomie kształtującym gusta rynku. Konieczne jest wprowadzenie ochrony tytułu Architekt, co powinno się znaleźć w ustawie o zawodzie architekta. Komisja Europejska mówi, że jak jest ochrona tytułu to nie można zabronić, żeby tylko firmy, których właścicielami są architekci, nazywały się firmami architektonicznymi.
  Wniosek z dyskusji to konieczność zapisania w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów zasad, które uniemożliwią podpisywanie cudzych projektów.
 6. Po ukonstytuowaniu się poszczególne komisje przedstawiły podział funkcji. Szczegółowy skład komisji zjazdowych znajduje w odrębnych sprawozdaniach tych komisji.
  Komisja Mandatowa stwierdziła, że o godz. 10.05 wZjeździe bierze udział 72 delegatów i Zjazd jest prawomocny. Komisja Wyborcza podała zasady zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
 7.  Zgłaszanie kandydatów na członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
  Do Komisji Wyborczej wpłynęła 1 kandydatura kol.Tomasza Mikielskiego z Mazowieckiej OIA.
  Po prezentacji kandydata przystąpiono do głosowania. 
  Kandydat otrzymał wymaganą liczbę głosów i został członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
 8. Głosowanie uchwały o rozszerzeniu składu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 
  W wyniku głosowania podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 12 IV Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz wyboru Przewodniczącego i członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego poprzez zmianę w § 1 ust 1 liczby członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z 23 na 24.
 9. Zgłaszanie kandydatów na członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
  Do Komisji Wyborczej wpłynęło 7 zgłoszeń kandydatów na członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Wszystkiekandydatury mają zgody pisemne. Z siedmiu osób wybrać należy dwie osoby.
  Po prezentacji kandydatów przystąpiono do głosowania.
  Największą liczbę głosów otrzymali i zostali członkamiKrajowego Sądu Dyscyplinarnego kol. Marek Mierzejewski, członek Mazowieckiej OIA oraz kol. Jan Gorgul, członek Łódzkiej OIA.
  Na zakończenie Prezes KRIA arch. Małgorzata Pilinkiewiczpodziękowała za dyskusję oraz słowa krytyki, bo one doprowadzą do konstruktywnych wniosków oraz złożyła delegatom życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu zamknął obrady  VIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP

arch. Piotr Biliński
Przewodniczący Zjazdu

arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska
Sekretarz Zjazdu