Izba Architektów - strona gÂłówna

SZKOLENIA Archiktektw IARP

Projekt Techniczny w praktyce
20-05-2024, rozpoczcie o 16:00, Krakw - MP/0048/Std/2024

Agenda szkolenia: 1) Wprowadzenie - projekt techniczny; 2) Rozp. Ministra Rozwoju ws. szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego z 11.09.2020; 3) Procedury w NB z obowizkiem sporzdzenia PT; 4) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczcia robt budowlanych o organie nadzoru budowlanego; 5) Owiadczenie projektanta art. 41 ust. 4a pkt 2 PB; 6) Podsumowanie; 7) Odpowiedzi na pytania/ dyskusja Prowadzcy: mgr in. arch. Gabriela Wicek-Kroczek - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Byy pracownik Wydziay Infrastruktury Maopolskiego Urzdu Wojewdzkiego w Krakowie oraz Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad Oddzia Krakw. Od 2006 r. inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie, a od 2011 r. peni funkcj Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W pracy zawodowej prowadzi nadzr i kontrol nad przestrzeganiem przepisw prawa budowlanego, warunkw bezpieczestwa, zgodnoci rozwiza architektoniczno-budowanych z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej realizowanych i utrzymywanych obiektw budowlanych. Kieruje dziaaniami powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego na obszarze powiatu krakowskiego-ziemskiego.

Omwienie najistotniejszych kwestii aktualnie obowizujcych przepisw Prawa budowlanego
22-05-2024, rozpoczcie o 14:30, Czstochowa - SL/0047/Std/2024

Najwaniejsze zagadnienia Prawa budowlanego wymagajce interpretacji.

SZTUKA MEDIACJI, czyli jak efektywnie rozwiza (prawie) kady konflikt (on-line)
23-05-2024, rozpoczcie o 16:00, Pozna - WP/0039/Std/2024

Usystematyzowanie wiedzy dotyczcej tego czym s mediacje oraz kiedy s niezbdn form rozwizywania konfliktw. Poznanie etapw koniecznych do przeprowadzenia w prowadzonych mediacjach. Poznanie technik i sposobw, jak skutecznie przygotowa si i poprowadzi mediacje. termin zgosze - rejestracji w systemie szkoleniowym IARP - do 22 maja br., do godz. 14.00

Architekci ogniskuj si
24-05-2024, rozpoczcie o 18:30, Gdask - PO/0050/War/2023

Spotkajmy si w nieformalnej atmosferze by porozmawia o nas, architekturze, zawodzie, naszej przyszoci i nie tylko... Miejsce spotkania - Wiata "Kominek Borodziej" (rodek sopockiego lasu, dojazd od ul. Spacerowej, https://goo.gl/maps/pCJLZ9MzDZL3TUWo7).

Linijka Soca /szkolenie on-line
28-05-2024, rozpoczcie o 14:00, Wrocaw - DS/0078/Std/2016

Celem szkolenia jest opanowanie umiejtnoci sporzdzania analizy nasonecznienia dla budynkw mieszkalnych. Warsztaty podzielone s na dwa bloki tematyczne obejmujce cz teoretyczn oraz wiczenia praktyczne. wiczenia praktyczne prowadzone s w autorskim programie Linijka Soca stanowicym nakadk na program AutoCAD i GstarCAD.

Linijka Soca / szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
28-05-2024, rozpoczcie o 14:00, Wrocaw - DS/0079/Std/2016

Celem szkolenia jest opanowanie umiejtnoci sporzdzania analizy nasonecznienia dla budynkw mieszkalnych. Warsztaty podzielone s na dwa bloki tematyczne obejmujce cz teoretyczn oraz wiczenia praktyczne. wiczenia praktyczne prowadzone s w autorskim programie Linijka Soca stanowicym nakadk na program AutoCAD i GstarCAD.

Obszar Oddziaywania Obiektu / szkolenie on-line
29-05-2024, rozpoczcie o 14:00, Wrocaw - DS/0049/Std/2024

Celem szkolenia jest: kompleksowe omwienie problematyki zwizanej z analiz Obszaru Oddziaywania Obiektu.

Obszar Oddziaywania Obiektu / szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
29-05-2024, rozpoczcie o 14:00, Wrocaw - DS/0050/Std/2024

Celem szkolenia jest: kompleksowe omwienie problematyki zwizanej ze sporzdzaniem analizy Obszaru Oddziaywania Obiektu.

Zmiana rozporzdze w sprawach warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie oraz szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego
04-06-2024, rozpoczcie o 15:45, Pozna - WP/0040/Std/2024

Omwienie zmian w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie oraz zmian w rozporzdzeniu Ministra Rozwoju z 11 wrzenia 2020 r. w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego.

JAK WYGRA Z MANIPULACJ, rozpoznanie gry, obrona i ... czasami kontratak (on-line)
13-06-2024, rozpoczcie o 16:00, Pozna - WP/0087/Std/2023

Poznanie przyczyn skd si bierze w ludziach potrzeba manipulacji. Usystematyzowanie wiedzy dotyczcej tego, jak manipulacje wpywaj na relacje z inwestorami i klientami oraz poznanie technik i sposobw, jak skutecznie si przed ni broni. Analiza tematu - czy mog by ,,dobre manipulacje"? termin zgosze - rejestracji w systemie szkoleniowym IARP - do 12 czerwca br., do godz. 14.00

EFEKTYWNE SPOTKANIA ARCHITEKTA, jak profesjonalnie prowadzi rozmowy z inwestorami i partnerami biznesowymi oraz budowa wartociowe relacje (on-line)
20-06-2024, rozpoczcie o 16:00, Pozna - WP/0041/Std/2024

Uporzdkowanie wiedzy zwizanej z zagadnieniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Omwienie sposobw, jak wiadomie budowa pierwsze i kolejne wraenie w relacjach zawodowych z inwestorami i partnerami biznesowymi. Omwienie technik skutecznej komunikacji, ktre pozwalaj na osiganie celw podczas rozmw z inwestorami i partnerami biznesowymi. Prezentacja technik komunikacji nieantagonizujcej, asertywnej i sposoby prezentowania wasnego zdania w rozmowach z inwestorami. Wyjanienie dlaczego dochodzi do nieporozumie w komunikacji z inwestorami oraz partnerami biznesowymi. termin zgosze - rejestracji w systemie szkoleniowym IARP - do 19 czerwca br., do godz. 14.00

JAK ZAWSZE MIE CZAS I SKUTECZNIE REALIZOWA CELE? o skutecznym planowaniu pracy w zawodzie architekta (on-line)
27-06-2024, rozpoczcie o 16:00, Pozna - WP/0088/Std/2023

Usystematyzowanie wiedzy dotyczcej metod i technik planowania pracy architekta, okrelania celw oraz pracy w oparciu o priorytety. Poznanie przyczyn prokrastynacji, odwlekania realizacji celw, braku motywacji oraz metody projektowania celw indywidualnych i wyboru priorytetw w brany architektonicznej. termin zgosze - rejestracji w systemie szkoleniowym IARP - do 26 czerwca br., do godz. 14.00

Archiwum szkole