Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 22.08.2019 | Aktualizacja: 22.08.2019, 14:16:00

BIM dla polskich architektów - wspólne przedsięwzięcie IARP i ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Opracowanie: redakcja Z:A na podstawie materiałów ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom środowiska IARP oraz ArCADiasoft Chudzik sp. j. stworzyły program „BIM dla polskich architektów”. 5 czerwca 2019 roku zostały podpisane Ramowe zasady współpracy. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie BIM-u wśród architektów poprzez udostępnienie narzędzi projektowych oraz szkoleń. Dzięki temu zrzeszeni w Izbie mogą używać tego specjalistycznego oprogramowania komercyjnie. W zamian wnoszą niewielkie zryczałtowane opłaty – tylko za zrealizowane i „sprzedane” projekty. 

Zintegrowany model budynku nie byłby kompletny bez elementów branżowych. Z tego względu oprócz dostępu do oprogramowania dla architektów IARP przewidziano go także dla współpracujących z nimi branżystów. Program „BIM dla polskich architektów”trwa od 1 sierpnia 2019 do 30 czerwca 2022 roku.

Co dokładnie oferuje program?

Każdy członek IARP może pobrać dla siebie bezpłatne komercyjne licencje na moduły ArCADia BIM PL, ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL oraz wskazać trzech współpracowników branżowych, którym umożliwione zostanie pobranie po jednej bezpłatnej licencji na moduł ArCADia BIM PL. Program umożliwia zatem współpracę B2B projektantów z różnych firm przy wspólnym projekcie na wspólnej platformie projektowej. Oczywiście, jeśli zespół działa w jednej firmie, pracodawca – architekt IARP, może skorzystać z czterech licencji ArCADia BIM PL oraz z modułu ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL dla swoich pracowników.


Rysunek 1. Oprogramowanie dla architektów: ArCADia BIM PL, ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL.

Udostępnione oprogramowanie stanowi część ArCADia BIM SYSTEM zawierającego 22 moduły. Moduł ArCADia BIM PL przeznaczony jest dla wszystkich uczestników procesu projektowego. Umożliwia podstawowe modelowanie budynku wraz z instalacjami oraz koordynację współpracy międzybranżowej, w tym scalanie projektów, wykrywanie kolizji i wizualizację zmian. ArCADia-ARCHITEKTURA PL pozwala m.in. na tworzenie: zestawień materiałów, powierzchni i kubatur, wykonywanie przekrojów, obliczanie nasłonecznienia pomieszczeń, automatyczne wymiarowanie, a także tworzenie więźby dachowej i import konstrukcji stalowych. Dzięki ArCADia-IFC RVT PL możliwy jest eksport i import formatów IFC, zaczytywanie projektów z programu Revit i wykorzystywanie ich np. jako podkład 3D.

Ponadto w skład systemu wchodzi kilkanaście specjalistycznych modułów branżowych rozszerzających zakres projektowania architektów, konstruktorów i instalatorów, a także 4 moduły do projektowania zewnętrznych sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i gazowych. System współpracuje również z głęboko zintegrowanymi programami ArCADia-RAMA i ArCADia-TERMOCAD pozwalającymi na przekazywanie danych z ArCADia BIM SYSTEM oraz ich modyfikowanie i powrót do modelu.


Rysunek 2. Modułowa struktura – ArCADia BIM SYSTEM

Istotną częścią przedsięwzięcia będą szkolenia z obsługi oprogramowania ArCADia BIM SYSTEM organizowane w okręgowych izbach architektów oraz przez Podkomisję Szkoleń Zawodowych działającą przy Krajowej Radzie IARP. Chęć udziału w nich będzie można zadeklarować za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.warsztatarchitekta.pl

Q&A korzystania z programu 

 1. Kto ma prawo do korzystania z oprogramowania?
  Czynny członek Izby i 3 wskazane przez niego osoby, które będą współpracowały przy wykonaniu projektu (mogą to być jego pracownicy lub osoby współpracujące z innych firm).
 2. Jak przystąpić do programu?
  1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/ARCHITEKT.
  2. Dostęp przyznawany jest po weryfikacji członkostwa przez IARP.
  3. Następnie wskazani przez architekta branżyści muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/PODMIOTWSPOLPRACUJACY
  4. ArCADiasoft potwierdzi u architekta telefonicznie i e-mailowo wybór branżysty do udziału w programie.
 3. Jakich programów będą mogli używać uczestnicy?
  1. Architekt ma prawo do:
   • jednej licencji na pakiet: ArCADia BIM PL + ArCADia-ARCHITEKTURA PL + ArCADia-IFC RVT PL. Będzie ona udzielona na okres nie dłuższy niż rok (z zastrzeżeniem, że możliwe jest jej odnowienie na okres kolejnego roku, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 roku);
   • wystąpienia o maksymalnie trzy licencje ArCADia BIM PL dla dowolnego podmiotu, z którymi architekt będzie współpracował przy tworzeniu projektu.
  2. Wskazane podmioty współpracujące mają prawo do używania oprogramowania tylko i wyłącznie przy projektach, do których wykorzystuje je architekt.
  3. Łączna liczba licencji w równoległym czasie ich udzielenia nie może przekroczyć jednej na pakiet ArCADia BIM PL + ArCADia-ARCHITEKTURA PL+ ArCADia-IFC RVT PL oraz trzech – ArCADia BIM PL
  4. Architektowi i podmiotowi współpracującemu przysługuje możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersjiw ramach wnoszonej opłatyw okresie użytkowania. Jest to możliwe po zgłoszeniu tej potrzeby do ArCADiasoft przez architekta lub podmiot współpracujący – drogą elektroniczną.
 4. Ile wynoszą opłaty licencyjne?
  1. Architekt i podmiot współpracujący mają prawo pobrać licencję i używać jej do celów szkoleniowych i komercyjnych, a obowiązek zryczałtowanej płatności spoczywa tylko na architekcie. Powinność następuje z chwilą wydania projektu (który powstał przy użyciu choćby jednego z modułów udostępnionych w ramach programu „BIM dla polskich architektów”), lecz nie później niż w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.
  2. Zryczałtowana opłata za każdy projekt wynosi 2,5% ceny pakietowej netto powiększonej o podatek VAT. Na dzień rozpoczęcia programu ceny wynoszą odpowiednio:
   • ArCADia BIM PL – 3180,00 zł netto;
   • ArCADia BIM PL – 3180,00 zł netto;
   • ArCADia BIM PL – 3180,00 zł netto;
   • ArCADia BIM PL – 3180,00 zł netto;
   • ArCADia-ARCHITEKTURA PL – 1980,00 zł netto;
   • ArCADia-IFC RVT PL – 980,00 zł netto;
   • łącznie: 15680,00 zł netto (cena katalogowa);
   • cena pakietowa: 7360,00 zł netto.

   Zryczałtowana opłata za projekt wynosi 184,00 zł netto + VAT.Jest ona niezależna od rodzaju i wielkości wykonanego projektu oraz od liczby użytych do jego wykonania licencji.

Mamy nadzieję, że wypracowana przez IARP i ArCADiasoft Chudzik sp. j. oferta dla naszych członków pozwoli im na wdrożenie niewielkim kosztem technologii BIM w codziennej praktyce we współpracy z projektantami branżowymi. Dzięki programowi Izba ma szansę przyczynić się do polepszenia jakości projektów i przystosowania oferty swoich projektantów do tego, co w wielu krajach jest już standardem. 

Formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem: https://www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/