Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 13.02.2020 | Aktualizacja: 13.02.2020, 17:12:30

Protokół z XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP który odbył się w Warszawie dnia 13.12.2019 r.

1. Obrady rozpoczęto 13 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 po stwierdzeniu na podstawie wydanych mandatów, że przybyła liczba delegatów spełnia wymagania ważności Zjazdu. 

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes KRIA arch. Małgorzata Pilinkiewicz, witając wszystkich zebranych: delegatówprzedstawicieli izb okręgowych, członków IARP współuczestniczących w spotkaniu oraz gości, odpowiednio:Panią Renatę Rustecką-Banach, specjalistę w Wydziale Planowania Przestrzennego  Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Rozwoju, Pana dr hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury 
i Urbanistyki, arch. Bohdana Lisowskiego Prezesa SARP, prof. Zbigniewa Kledyńskiego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciela Stowarzyszenia Urbaniści Polscy arch. Karola Skuzę,

Minutą ciszy została uczczona pamięć architektów, których pożegnaliśmy w tym roku.

2. Następnie zabrali głos goście zaproszeni na Zjazd.

 

3. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu. Na sali obecnych było 76 osób – delegatów na zjazd krajowy IARP, 7nieobecnych delegatów przysłało usprawiedliwienia. Prezes KRIA Małgorzata Pilinkiewicz poinformowała o sposobie głosowania, jaki jest planowany do realizacji w ramach prac zjazdu:

- głosowania jawne odbywać się będą elektronicznie, 

- głosowania tajne odbywać się będą tradycyjnie, za pomocą kart do głosowania.

Przewodniczącym Zjazdu został arch. Piotr Biliński (Łódzka OIA) 

W skład Prezydium Zjazdu weszli:

arch. Krzysztof Frąckowiak (Wielkopolska OIA) - Zastępca Przewodniczącego Zjazdu

arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska (-Pomorska OIA) - Sekretarz Zjazdu

4. Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Po uzupełnieniu projektu porządku obrad o dwa punkty i zmianie, polegającej na przesunięciu 1 punktu, przyjęto porządek obrad.

 

5. Następnie przystąpiono do wyboru członków komisji zjazdowych:

- Komisji Skrutacyjnej - 3 osoby,

- Komisji Mandatowej - 5 osób

- Komisji Uchwał i Wniosków - 9 osób

 

     W trakcie ukonstytuowywania się komisji zjazdowych odbyła się prezentacja sponsora 
i partnera IARP – firmy FAKRO.

Po ukonstytuowaniu się, poszczególne komisje przedstawiły przyjęty w komisjach podział funkcji. Szczegółowy skład Komisji Zjazdowych znajduje się w odrębnych sprawozdaniach komisji.

 

 

6. Zgodnie z programem obrad Prezes KRIA Małgorzata Pilinkiewicz przedstawiła informację o zakładanym programie działań Krajowej Rady Izby Architektów RP i przyjętych założeniach programowych do budżetu na 2020 rok.

 

Rok 2020 ma być kolejnym rokiem działania Krajowej Rady zgodnie z programem przedstawionym w uchwałach organu,podjętych na początku kadencji w 2018 r., odpowiednio:

- Uchwała określająca kompetencje poszczególnych członków Krajowej Rady (Uchwała nr O-06-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022 oraz Uchwała nr O-12-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia poziomu kompetencyjnego dla decyzji związanych z zaciągnięciem jednorazowego zobowiązania lub rozporządzenia aktywami o wartości przekraczającej 15.000 zł netto)

- Uchwała określająca program ramowy pracy KRIA (Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022)

W tej kadencji KRIA postawiła na izbę solidarną, profesjonalną i nowoczesną.

W 2020 roku będą realizowane kolejne fragmenty tego programu.

Wszyscy członkowie Izby mają dostęp do systemu informacji prawnej CH Beck Legalis, wsparcie poprzez Warsztat Architekta, dostęp do polskich norm, rozszerzany jest dostęp i oswajanie z cyfryzacją procesu projektowania, czyli BIM,rozszerzany jest zakres polisy OC, oferowanej w ramach ubezpieczenia grupowego członków IARP. W 2020 roku KRIA chce postawić na opracowanie zakresu usługarchitekta, umowę wzorcową oraz kalkulator wycen, warunki pracy, tj. monitoring konkursów i przetargów, statystyki pozwoleń na budowę. 

 

W celu realizacji programu w ramach izby działają komisje, podkomisje i zespoły problemowe w 5 pionach (legislacja, warunki wykonywania zawodu, kształcenie i edukacja architektoniczna, polityka informacyjna oraz sprawy zagraniczne).

 

Legislacja. Na zjeździe w czerwcu były omawiane zagadnienia związane z ustawą o zawodzie architekta. Od tego okresu nic nowego się nie zdarzyło w sprawie niż to, co było wynegocjowane w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju24 kwietnia 2019 r., podczas spotkania z przedstawicielami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i stroną rządową. To jest projekt, na którym się wciąż opieramy.

W trakcie wystąpienia Prezes IARP zaprosiła kol. Piotra Rudola (MPOIA) Przewodniczącego Komisji Prawa Zamówień Publicznych, który przedstawił zmiany przygotowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Kolejno głos zabrał kol. Grzegorz Jachym (KRIA), Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego w Komisji Prawa Inwestycyjnego, który zaprezentował planowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany w ustawie Prawo Budowlane. Projekt prawa budowlanego przedstawiony przez Ministerstwo był przez Izbę opiniowany. Projekt poprawiany przez Ministerstwo Rozwoju, 6 listopada został przyjęty przez Radę Ministrów, ale na dzień zjazdu jeszcze nie został skierowany do prac sejmowych.

Następnie kol. Grzegorz Jachym omówił dotychczasowe zmiany zawarte w prawie budowlanym i zmiany, nad którymi Komisja będzie pracować w najbliższym czasie, aby przedstawić je jako rekomendowane przez IARP do wprowadzenia do Ustawy.

Rozpoczęły się również prace nad zmianami zapisów do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Komisja ds. Samorządu zajmuje się takimi tematami dotyczącymi legislacji wewnętrznej IARP tj.: osobowość prawna Izby, status członka seniora, zmiany w Statucie IARP oraz m.in. zasadami zwoływania i organizacji Konwentu Przewodniczących. Komisja zajmie się również modernizacją regulaminów zjazdów i organów, w dostosowaniu ich do realizacji wniosków ze zjazdów krajowych oraz aktualnych potrzeb organów wynikających z prowadzonej działalności i aktywności.

Prezes KRIA wróciła do przedstawienia kolejnych komisji w pionie Zawód – warunki wykonywania zawodu.

Pion wykonywania zawodu to komisja, która składa się z zespołów problemowych, W ramach prezentacji w formie tabelarycznej zostały przedstawione zespoły problemowe wchodzące w skład komisji wraz z zagadnieniami, którymi się zajmują.

Kol. Dominik Banaszak (KRIA) Przewodniczący Zespołu dsBIM w Komisji ds Warunków Wykonywania Zawodu uzasadnił, dlaczego należy wdrażać standardy BIM wymagane międzynarodową normą ISO 19650,zobowiązującą do zarządzania informacjami przez cały cykl życia obiektu budowlanego za pomocą modelowania informacji o budynku (ang. Building Information Modelling– BIM) oraz zakres dotychczasowych oraz planowanych działań zespołu oraz KRIA dot. projektowania oraz standaryzacji BIM.

W ramach Komisji ds. Warunków Wykonywania Zawodu działa Zespół ds. ubezpieczeń, który monitoruje zagadnieniaubezpieczeń obowiązkowych architektów IARP, stara się rozszerzać propozycję zakresu ubezpieczenia grupowego IARP oraz bada sprawy i statystyki roszczeń oraz wypłacanych odszkodowań przez PZU.

 

Polityką Informacyjną zajmuje sie Komisja Mediów i Informacji. W zakresie jej aktywności jest prowadzenie portali społecznościowych, stron internetowych, wydawnictwo IARP, udzielanie patronatów, które są związane z polityką medialną izby. W tym roku zgodnie z planem, wydano 6 numerów czasopisma Zawód:Architekt.Co miesiąc jest wysyłany do izb okręgowych Newsletter zbieżącą informacją o tym co dzieje się w IARP na poziomie organów krajowych samorządu.

 

Kolejny pion to Kształcenie i edukacja, w ramach któregodziała Komisja Kształcenia 
i Edukacji oraz Podkomisje. Podkomisje zajmują się m.in.takimi zagadnieniami jak: praktyka zawodowa dla młodych architektów, którzy nie są jeszcze członkami naszej Izby orazwspółpraca z uczelniami i semestralną praktyką studencką, która ma się odbywać w biurach architektonicznych pod nadzorem uprawnionych praktyków architektów. Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej pod przewodnictwem kol. Anny Kulińskiej otrzymała grant na program edukacji architektonicznej w szkołach; powstała broszura dla szkół 
i przeprowadzono modernizację programu.

 

W imieniu Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowychgłos zabrał jej Przewodniczący kol. Borys Czarakcziew(KRIA) wiceprezes ds. zagranicznych, od listopada 2019 r. członek 11 osobowego Zarządu Architects' Council of Europe. Omówił problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta, które są dyskutowane w ACE i dotyczą krajów Europy, 
w tym również Polski.

 

Na zakończenie wystąpienia programowego kol. Prezes KRIA przedstawiła kalendarz planowanych wydarzeń i spotkań z udziałem organu krajowego w 2020 roku - BUDMA, międzynarodowa konferencja w Katowicach, kolejna edycja konferencji organizowanej przez Małopolską OIA w Krynicy, współpraca z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki oraz SARP. Kol. Wojciech Gwizdak Sekretarz KRIA przedstawił wnioski z monitoringu pozwoleń na budowę. Izba otrzymała rejestr 1 200 000 decyzji o pozwoleniu na budowę, jakie zostały wydane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej od stycznia 2016 r. do 30 listopada 2019 r., w tym jest 510 000 projektów kubaturowych, a 1 architekt ma średnio 10 pozwoleń na budowę w roku.

 

7. Kolejny 13 punkt porządku obrad to przedstawienie projektu preliminarza budżetowego KIA na rok 2020. Skarbnik KRIA kol. Piotr Żabicki omówił projekt budżetu na 2020 r. 
w porównaniu do danych budżetowych za 2019 r., na podstawie prezentacji oraz materiałów, które delegaci otrzymali w pakiecie materiałów na Zjazd.

Projekt budżetu dopełnia zasady i program przedstawione przez Prezes o zasady Izby uczciwej, przejrzystej i bezpiecznej finansowo.

W budżecie na rok 2020 pozostaje niezmieniona składka członkowska zgodnie z Uchwałą 
X Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP w grudniu 2018 r.

W preliminarzu budżetu na rok 2020 pokazano dla porównania budżet na rok 2019 zaplanowany w grudniu 2018 i przyjęty uchwałą Zjazdu oraz korekty tego budżetu dokonane uchwałą Krajowej Rady podczas realizacji,zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej.

Dodatkowo zostały omówione zmiany w budżetach komisji statutowych KKK, KROZ i KSD, gdzie w związku z większą ilością i skomplikowaniem spraw, a co za tym idzie koniecznością dodatkowej aktywności obsługi prawnej trzeba zwiększyć budżet.

Działalność wydawnicza związana z czasopismem Zawód-Architekt została pokazana 
w oddzielnych, szczegółowych tabelach obrazujących koszty działalności wydawniczej 
z szerszymi analizami numerów od 57 do 70. 

Numery od 65 do 70 były wydawane w obecnym roku. W tym roku uzyskaliśmy stabilizację kosztów wydawniczych.

Krajowa Komisja Rewizyjna w Uchwale nr 01/11/2019 w punkcie 3 zwróciła uwagę na planowane przekroczenie kosztów pisma Z:A w stosunku do wpływów, co zdaniem KKR jest niezgodne z zapisami umowy podpisanej z wydawcą.

Według wyjaśnienia Skarbnika zapis o przekroczeniu kosztów nad wpływami zawsze figurował w umowie z dodatkowym wyjaśnieniem, że jeżeli kwoty nie zbilansuje się na zero, to strata w bilansie będzie pokrywana w kolejnych wydaniach.

Izba solidarna to wsparcie finansowe mniej licznych OIA przeznaczone na działania statutowe i bieżącą działalność. KRIA od 2018 r. przejmuje znaczącą część kosztów wspólnych przedsięwzięć, które dotychczas były realizowanez kwoty 2/18 pochodzącej z redystrybucji stanowiącej 20%odpis ze składek członkowskich przeznaczonych na działania wspólne. Część kwoty przeznaczonej na działania wspólne proponuje się do przekazania do 5 najmniejszych OIA, celem wsparcia i zabezpieczenia finansowego realizacji przez te OIA podstawowych zadań OIA. Program dofinansowuje teizby do obliczonego w KRIA tzw. "minimum socjalnego", pozwalającego na realne działania i aktywność Izby Okręgowej dedykowaną bezpośrednio członkom samorządu z tych okręgów.

8. Przedstawiciel PZU przedstawił nowe rodzaje ubezpieczenia dla architektów. Wszystkie informacje dotyczące ubezpieczeń są dostępne na stronie internetowej Izby 
i Ubezpieczyciela.

 

Kolejny punkt wprowadzony do porządku obrad Zjazdu to omówienie i przyjęcie projektu Uchwały regulaminu organizacji i finansowania Konwentu Przewodniczących.Konwent Przewodniczących działa od 2009 roku, a od 2012 roku w oparciu o Regulamin organizacji i finansowania Konwentów Przewodniczących przyjęty uchwałą nr O – 09 – III – 2012 z dnia 20 marca 2012 r. Konwent jest platformą dyskusyjną i informacyjną między izbami okręgowymi. Jest niezależną od Rady Krajowej strukturą poziomą, która ma wspierać działania Rady. W wyniku dyskusji i głosowania projekt Uchwały regulaminu organizacji 
i finansowania Konwentu Przewodniczących przedstawiony na Zjeździe został przekazany do Komisji Uchwał i Wniosków.

 

10. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad kol. Paweł Filipowicz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił ocenę projektu preliminarza budżetowego KIA na rok 2020. Uchwała nr 01/11/2019 Krajowej Komisji Rewizyjnej rekomendująca XI Programowo-Budżetowemu Zjazdowi Izby Architektów RP uchwalenie przedstawionego projektu budżetu na rok 2020 została przekazana delegatom w materiałach na Zjazd.

 

11. Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2020.

Podczas dyskusji zadawano pytania, zgłaszano uwagi, emocje budziły następujące tematy:

- zmiana wydawcy dwumiesięcznika IARP „Zawód:Architekt”;

- uznaniowe dofinansowanie najmniej licznych pięciu OIA bez systemowej zmiany 
w zasadach redystrybucji środków na wspólne przedsięwzięcia;

- wzrost kosztów obsługi prawnej;

- konieczność jednoznacznego określenie przez delegatów na Zjazd Krajowy kierunków działania Izby Architektów.

12. Drugi punkt wprowadzony do projektu porządku obrad został usunięty na podstawie wniosku podpisanego przez stosowną liczbę delegatów.

 

13. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Rady Izby Architektów na rok 2020.Komisja Mandatowa podała komunikat, że na sali jest 70 delegatów i Zjazd jest zdolny do podjęcia uchwał. W wyniku głosowania przyjęto Uchwałę XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2020.

 

14. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu KSD i OSD.

Po krótkim wyjaśnieniu celu uchwały, w wyniku głosowania przyjęto Uchwałę XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

 

15. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków.

Do komisji wpłynęły 3 wnioski, z których po dyskusji i głosowaniu wewnętrznym Komisja rekomenduje 1 wniosek zamienić w uchwałę, a dwa pozostałe przekazać do decyzji i dalszych prac w Krajowej Radzie. Delegaci na zjazd przegłosowali uchwałę w sprawie założenia 
i udostępnienia delegatom na zjazd Izby Architektów skrzynek pocztowych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu zamknął obrady XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP.