Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 12.02.2022 | Aktualizacja: 12.02.2022, 10:20:04

Protokół z XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się w Warszawie w dniach 10 -11.12.2021 r.

Protokół z XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się w Warszawie w dniach 10 -11.12.2021 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej, Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Krajowego Zjazdu w formie hybrydowej (tj. częściowo w trybie stacjonarnym, a częściowo w trybie zdalnym). Konieczność przyjęcia takiej formy związana jest z trwającą pandemią i nadal obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia się większej liczby osób.  

 

10 grudnia 2021 r. - I dzień Zjazdu 

1. Obrady rozpoczęto 10 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 po stwierdzeniu na podstawie wydanych mandatów oraz obecności on-line, że uczestnicząca liczba delegatów spełnia wymagania ważności Zjazdu. 

Otwarcia Zjazdu dokonała Prezes KRIA arch. Małgorzata Pilinkiewicz, witając wszystkich zebranych: delegatów, przedstawicieli izb okręgowych, członków IARP współuczestniczących w spotkaniu oraz pracowników biura KIA.

Minutą ciszy została uczczona pamięć architektów, których pożegnaliśmy w tym roku.

Sekretarz KRIA Wojciech Gwizdak wraz ze specjalistą z obsługi technicznej poinformowali o sposobie głosowania, jaki jest planowany do realizacji w ramach prac zjazdu zarówno dla delegatów biorących udział stacjonarnie, jak również została przedstawiona instrukcja głosowania elektronicznego przez system członkowski.

2. Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu. 

Przewodniczącym Zjazdu został arch. Waldemar Jasiewicz (Podlaska OIA) 

W skład Prezydium Zjazdu weszli:
- arch. Kazimierz Butelski (Małopolska OIA) - Zastępca Przewodniczącego Zjazdu
- arch. Zbigniew Bomersbach (Opolska OIA) - Sekretarz Zjazdu

3. Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Po dyskusji, przyjęto porządek obrad.

4. Następnie dokonano wyboru członków komisji zjazdowych:

- Komisji Skrutacyjnej - 3 osoby,
- Komisji Mandatowej - 3 osób,
- Komisji Uchwał i Wniosków - 5 osób.

Po ukonstytuowaniu się, poszczególne komisje przedstawiły przyjęty w komisjach podział funkcji. Szczegółowy skład Komisji Zjazdowych znajduje się w odrębnych sprawozdaniach komisji.

Komisja Mandatowa podała komunikat, iż, na godzinę 13 w zjeździe obecnych na sali fizycznie jest 42 delegatów, natomiast on-line 32 delegatów. Co daje łącznie 74 delegatów obradujących w Zjeździe.  Zjazd jest zatem 1prawomocny.

Komisja Uchwał i Wniosków podała komunikat, że wnioski dotyczące budżetu przyjmowane są do godziny 16:00. Wnioski złożone po tym czasie będą procedowane w innym trybie. Wnioski nie dotyczące budżetu powinny być składane do godziny 10:00 w dniu 11.12.2021 r. 

5. Przedstawiciel PZU przedstawił nowe rodzaje ubezpieczenia dla architektów. Wszystkie informacje dotyczące ubezpieczeń są dostępne na stronie internetowej Izby i Ubezpieczyciela.

6. Zgodnie z programem obrad Prezes KRIA Małgorzata Pilinkiewicz przedstawiła informację o zakładanym programie działań Krajowej Rady Izby Architektów RP i przyjętych założeniach programowych do budżetu na 2022 rok.

Rok 2022 ma być kolejnym rokiem działania Krajowej Rady zgodnie z programem przedstawionym w uchwałach organu, podjętych na początku kadencji w 2018 r., odpowiednio:

- Uchwała określająca program ramowy pracy KRIA (Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022)

Przedstawiono statystykę pokazującą rosnącą liczbę Architektów w IARP:
- czynny na dzień 31.12.2020 r. - 13042
- czynny na dzień 05.12.2021 r. - 13479

W tej kadencji KRIA postawiła na izbę solidarną, profesjonalną i nowoczesną.

W 2022 roku będą realizowane kolejne fragmenty tego programu.

W celu realizacji programu w ramach izby działają komisje, podkomisje i zespoły problemowe w 5 pionach (legislacja, warunki wykonywania zawodu, kształcenie i edukacja architektoniczna, polityka informacyjna oraz sprawy zagraniczne).

Wszyscy członkowie Izby mają dostęp do systemu informacji prawnej CH Beck Legalis, wsparcie poprzez Warsztat Architekta i szkoleń on-line, dostęp do polskich norm, rozszerzany jest dostęp i oswajanie z cyfryzacją procesu budowlanego, wprowadzonego w tej kadencji. Dzięki dalszej współpracy z PZU członkowie IARP mogą skorzystać z rozszerzonego zakresu polisy OC, oferowanej w ramach ubezpieczenia grupowego członków IARP. W 2021 roku KRIA postawiła na opracowanie zakresu usług architekta, umowę wzorcową oraz kalkulator wycen, warunki pracy, tj. monitoring konkursów i przetargów, statystyki pozwoleń na budowę, jak również monitoring urbanistyczny oraz certyfikację konkursów.

Sytuacja pandemiczna w ostatnich latach pokazała, że IARP wspiera swoich członków, poprzez fundusze samopomocy w OIA i KIA, uchwały OIA w związku z COVID-19, zwolnienia i umorzenia z innych opłat.

Zwrócono uwagę na dofinansowania budżetów najmniej liczebnych OIA w celu zapobiegania zjawisku Izby różnych prędkości.

Na łamach czasopisma Zawód:Architekt jak również na serwisach społecznościowych przedstawiane są bieżące działania samorządu, dzięki którym możliwa jest wymiana zdań, doświadczeń jak i problemów zawodowych w środowisku architektów. Wymiana informacji pomiędzy samorządem a jego członkami możliwa jest również dzięki Newsletterowi KRIA. Cały czas pracuje zespół nad przekazywaniem informacji z zakresu prawa - ARCHILEGIS.  Od nowego roku strona internetowa IARP będzie działać w nowej, nowoczesnej, odmienionej odsłonie. 

Zwrócono uwagę na wciąż małą ilość młodych architektów reprezentujących i działających w organach obecnej kadencji. KRIA V kadencji wyznacza horyzonty, rozwijając sferę cyfryzacji, cyfryzacji procesów organizacyjnych w samorządzie stawiając na popularyzację i upowszechnienie dostępu do oprogramowania BIM, poszerzenie oferty profesjonalnych wydawnictw poradników online, komunikację przez media społecznościowe, jak również spotkania środowiskowe, otwarcie drzwi dla swoich członków podczas Forum Młodych Architektów jak i Światowego Dnia Architektury. Ogromnym sukcesem oraz popularnością cieszy się niezwykle prężnie rozwijający się program edukacyjny dla młodzieży, prowadzony przez pasjonatów architektury - Kształtowanie Przestrzeni. Dzięki skutecznej współpracy z GUNB można składać do organów AAB i zatwierdzać projekt budowlany w wersji elektronicznej. W 2022 roku nastąpi połączenie systemów GUNB i IARP, pozwoli to na weryfikację prawa do wykonywania zawodu architekta w odniesieniu do zakresu przedmiotu projektu budowlanego. Rzetelność zawodowa architektów oraz skuteczność organów AAB monitorowana jest programem do raportowania pozwoleń na budowę. 

Ze środków zaoszczędzonych na ograniczenie spotkań stacjonarnych na rzecz spotkań online, KIA proponuję, aby Zjazd podjął decyzje o wsparciu budżetu okręgowych Izb z przeznaczeniem na prace organów dyscyplinarnych OIA.

IARP w ostatnim roku została koordynatorem Polskiej Sieci Organizacji Architektonicznych, ale również działa w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu, Zielonego Ładu, uczestnicząc w spotkaniach środowiskowych na arenie międzynarodowej. Rozwijana jest w dalszym ciągu współpraca z organizacjami architektów w UE w tym ACE, a także grup roboczych, ale również w Ogólnopolskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego czy uczelniami, które kształcą na wydziałach architektury i architektury i urbanistyki.

Stan epidemii był impulsem do wprowadzenia unowocześnienia Izby, poprzez cyfryzację. Komunikacja hybrydowa umożliwia w bezpieczny sposób przeprowadzanie spotkań i posiedzeń organów, komisji czy zespołów, jak również transmisję szkoleń dla większej ilości członków. 

Prezes KRIA wystosowała apel by Izba Architektów była transparentna, otwarta i zapraszająca oraz przyjazna. Na progu jubileuszu dwudziestolecia Izby podziękowała wszystkim, którzy uwierzyli w Izbę w 2002 roku i tym, którzy uwierzyli w zmiany w jej kolejnych latach, stając się częścią historii Projektu Izba. 

7. Następnie przedstawione zostały kierunki działań IARP na 2022 rok. 

Kol. Renata Święcińska Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zawodu Architekta, Komisji ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA, przedstawiła system raportowania aktywności zawodowej architektów na podstawie publicznej bazy danych GUNB. Zostały zaprezentowane statystyki ilości wykonanych projektów jak również ilości wydanych pozwoleń na budowę, w skali wszystkich województw jak również w skali kraju. Nakreślony został udział procentowy architektów wszystkich wykonanych budynków w kategorii pierwszej i trzeciej - członkowie IARP wykonują 28 % projektów natomiast osoby, które nie są zrzeszone w Izbie Architektów aż 72%, co obrazuję skalę oddanego rynku zleceń.  

Kol. Wojciech Gwizdak, Sekretarz Krajowej Rady IARP, zaprezentował możliwości programu - aplikacji do raportowania. 

Kol. Wacław Szarejko Przewodniczący Zespołu ds. Organizacji oraz Identyfikacji Zawodowej Komisji Warunków Wykonywania Zawodu KRIA, omówił problem szarej strefy – projektowania bez wymaganych prawem uprawnień. Zilustrowany został 5 - krotny wzrost cen usług w budownictwie, pomimo wynagrodzeń za prace na poziomie sprzed 20 lat. Dzieje się tak z powodu marginalizacji profesji i redukowania zakresu usług w ciągu ostatnich lat. Wymagania uprawnień wyłącznie w odniesieniu do robót objętych koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych. Przywrócenie roli uprawnień możliwe będzie poprzez jednoznaczne zidentyfikowanie zakresu specjalności architektonicznej; wymaganiu prawa do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, podjęciu działań edukacyjnych, jak również podjęciu działań mających na celu wyeliminowanie usług świadczonych przez osoby do tego nieuprawnione - nie posiadające wymaganych uprawnień. 

Kol. Piotr Chuchacz Przewodniczący Zespołu ds. Warunków Pracy Architekta oraz Kol. Marek Tarko Przewodniczący Komisji Warunków Wykonywania Zawodu KRIA nakreślili elementy umowy na prace projektowe. Przedstawione zostały wyszczególnione działy takie jak zakres pracy i zakres umowy, wyceny, definicja wady, gwarancji i rękojmi jak również, prawa i obowiązki przekazania prawa do przedmiotu umowy. Pokazane zostały wnioski z prac nad wzorem umowami i regulaminem konkursu jednoetapowego jak i dwuetapowego.

8. Kol. Dominik Banaszak Skarbnik KRIA przedstawił projekt preliminarza budżetowego KIA na rok 2022, na podstawie prezentacji oraz materiałów, które delegaci otrzymali w pakiecie materiałów na Zjazd.

Projekt budżetu dopełnia zasady i program przedstawiony przez Prezes dot. Izby uczciwej, przejrzystej i bezpiecznej finansowo.

W preliminarzu budżetu na rok 2022 pokazano dla porównania budżet na rok 2021 zaplanowany w grudniu 2020 r. i przyjęty uchwałą Zjazdu oraz korekty tego budżetu dokonane uchwałą Krajowej Rady podczas realizacji, zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej.

Przedstawione zostały najważniejsze pozycje projektu budżetu na 2022 r:

 • Wysokość składki członkowskiej, uwzględniając zasady waloryzacji na 2022 r. ustalono na poziomie 83,00 zł
 • Opłaty inne niż składka zgodnie z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą. Na rok 2022 opłaty na rzecz samorządu będą wynosić odpowiednio:
  - za wpis na listę członków 520 zł;
  - za ponowny wpis 1290 zł;
  - przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia 520 zł.

Budżet jest zbilansowany. Przedstawione główne zmiany w budżecie na 2022 r. w stosunku do 2021 r:
- zwiększenie planowanej liczby czynnych członków,
- zwiększenie stawki składki członkowskiej,
- większe przychody i wydatki - budżet zamyka się planowaną kwotą 5 844 580,00 zł - więcej o 208 547,00 zł,
- zwiększenie wydatków na Krajowe Zjazdy IARP,
- zwiększenie wydatków na wsparcie najmniej liczebnych OIA,
- zmniejszenie pozycji “REZERWA”,
- brak obciążenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego. 

Podsumowanie budżetu - przychody i wydatki planowane na poziomie 5 854 580 zł, przy czym suma rekompensat wynosi 26,15%.

Propozycja podziału zysku z 2021 r. :
- w kwocie 200 000 zł Fundusz Celowy na cyfryzację,
- w kwocie 70 000 zł Fundusz Celowy na wsparcie OSD i OROZ mniejszych OIA,
- w kwocie 40 000 zł Fundusz Celowy na raportowanie w 2022 r.,
- w kwocie 60 000 zł Fundusz Celowy na program “ Kształtowanie Przestrzeni” w 2022 r.,
- niepodzielony zysk w kwocie 130 000 zł.

Inne propozycje na wykorzystanie zgromadzonych funduszy:
- wsparcie mniejszych OIA w zakresie dofinansowania OSD i OROZ jako organów dyscyplinarnych odpowiedzialnych za właściwe i rzetelne przeprowadzenie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych.

9. Kol. Paweł Filipowicz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił ocenę projektu preliminarza budżetowego KIA na rok 2022 oraz Uchwałę Krajowej Komisji Rewizyjnej rekomendującą XIII Programowo-Budżetowemu Zjazdowi Izby Architektów RP uchwalenie przedstawionego projektu budżetu na rok 2022, która została przekazana delegatom w materiałach na Zjazd.

10. Prezentacja sponsora i partnera IARP - FAKRO (online).  Przedstawienie wizji działania fakro zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz z trendami na 2022 r. 

11. Dyskusja nad projektem budżetu KIA na rok 2022

Podczas dyskusji zadawano pytania, zgłaszano uwagi, emocje budziły następujące tematy:

 • uznaniowe dofinansowanie najmniej licznych pięciu OIA bez systemowej zmiany w zasadach redystrybucji środków na wspólne przedsięwzięcia;
 • konieczność jednoznacznego określenia przez delegatów na Zjazd Krajowy kierunków działania Izby Architektów;
 • wykonania budżetu komisji i zespołów problemowych działających przy KRIA;
 • podwyższenie składki członkowskiej, które zostało ustalone decyzją Zjazdu;
 • cyfryzacja Izby;
 • koszty związane ze zmianą wydawcy dwumiesięcznika IARP „Zawód:Architekt”;

Podczas dyskusji poruszono, również poważny problem degradacji zawodu Architekta. Wszyscy delegaci stwierdzili jednogłośnie, że działanie w tej kwestii jest bardzo istotne, dla przyszłości zawodu. 

Kol. Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Krajowej Rady IARP, podsumowała, że zasady gospodarki finansowej IARP zobligowały KIA do utworzenia preliminarza budżetu, w taki sposób jaki został utworzony. Powtórzyła również, że przedstawione działania są kontynuowane zgodnie z uchwałą określająca program ramowy pracy KRIA (Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022). Odniosła się również do tematu podwyższenia składki, który został ustalony przez Krajowy Zjazd IARP w roku 2021 r. oraz do przedstawionych wyżej wątków.

12. Głosowanie nad przyjęciem budżetu KIA na rok 2022

Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Rady Izby Architektów na rok 2022. Komisja Mandatowa podała komunikat, że obecnych na sali jest 44 delegatów, natomiast on-line 37 delegatów, łącznie jest 81 delegatów uczestniczących w Zjeździe i Zjazd jest zdolny do podjęcia uchwał. W wyniku głosowania przyjęto Uchwałę XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2022. 

13. Zamknięcie obrad I dnia Zjazdu 

 

11 grudnia 2021 r. - II dzień Zjazdu 

 1. Kol. Waldemar Jasiewicz, Przewodniczący Zjazdu, przywitał delegatów oraz otworzył II dzień obrad Zjazdu 
 2. Komisja Mandatowa podała komunikat, iż, na godzinę 9:45 w dniu 11 grudnia 2021 r.  w zjeździe obecnych na sali fizycznie jest 34 delegatów, natomiast on-line 22 delegatów. Co daje łącznie 56 delegatów obradujących w Zjeździe. Zjazd jest prawomocny.
 3. Prezentacja proponowanych zmian w Statucie IARP w związku ze zmianami Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów Izby Architektów RP 

Kol. Wojciech Gwizdak, Sekretarz Krajowej Rady IARP, przedstawił ponownie genezę oraz potrzebę zmian wprowadzonych w Statucie IARP oraz Regulaminie, mianowicie:

 • chęć dostosowanie do zapisów ustawy - wprowadzenie obowiązku organizacji przynajmniej jednego Zjazdu w ciągu roku, zgodnie z ustawą do 30 czerwca Zjazdu o charakterze sprawozdawczym
 • dostosowanie składu Krajowej Rady IARP do zapisów ustawy 
 • korekty i zmiany realizujące wniosek zjazdowy o uporządkowanie spraw dot. wyboru Prezesa
 1. Dyskusja nad projektem zmian w Statucie IARP

Wśród licznych komentarzy zwrócono uwagę na brak konieczności wprowadzania zmian ustrojowych w Statucie w czasie pandemicznym, dot. ograniczenia organizacji do co najmniej jednego Zjazdu w ciągu roku oraz wprowadzenie do regulaminu zmian regulujących możliwość organizacji w trzech trybach - stacjonarnym, hybrydowym jak i zdalnym. 

Prezes Krajowej Rady oraz Członkowie Krajowej Rady systematycznie odpowiadali na padające z sali pytania oraz ustosunkowali się do zgłaszanych uwag.

 1. Punkt dot. głosowania nad projektem zmian w Statucie IARP został usunięty na podstawie wniosku formalnego złożonego przez stosowną liczbę delegatów.
 2. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił komunikat dot. zgłoszonych wniosków i projektów uchwał

Do komisji wpłynęło 8 wniosków, z których po dyskusji i głosowaniu wewnętrznym Komisja odrzuciła 2 wnioski dotyczące budżetu, ze względu na podjęty w dniu poprzednim budżet, 1 wniosek przekazano do decyzji i dalszych prac w Krajowej Radzie, natomiast 6 wniosków zarekomendowano, aby zamienić w uchwałę i poddać głosowaniu. 

Delegaci na zjazd przegłosowali 3 uchwały:

 • w sprawie zobowiązania Krajowej Rady do udostępnienia umowy z Time S.A.
 • w sprawie zobowiązania Krajowej Rady do powołania Zespołu ds. analizy zasad redystrybucji składek członkowski
 • w sprawie zorganizowania konferencji z okazji 20-lecia Izby Architektów RP
 1. Zamknięcie obrad II dnia Zjazdu 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu zamknął obrady XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP.

 

arch. Zbigniew Bomersbach (Opolska OIA) - Sekretarz Zjazdu