Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 22.02.2022 | Aktualizacja: 22.02.2022, 12:50:02

Ostrzeżenie Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy:  Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych  im. Prof. dra Jana Sehna W Krakowie,  AG.240.18.2021 

Rada  Małopolskiej  Okręgowej  Izby  Architektów  RP  i  Zespół  Warunków  Wykonywania  Zawodu  przy  Radzie  Małopolskiej OIA RP, informuje potencjalnych uczestników o postanowieniach Regulaminu Konkursu, których  konsekwencje należy brać pod uwagę podejmując decyzję o udziale w postępowaniu.  

Regulamin konkursowy nie spełnia zasad rekomendowanych przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Najważniejsze problemy (oznaczenie * FRAGMENTY REGULAMINU)

1.  Skład sądu konkursowego 

W  skład  sądu  konkursowego  na  sześciu członków,  jedynie  dwie osoby  posiadają prawo  do  wykonywania  zawodu architekta (mgr inż. arch. Daniel Meryszczakowski – członek Wielkopolskiej OIARP, mgr inż. arch. Bogna  Gostyńska  – członek  Małopolskiej  OIA  RP).  Osoby  te  nie  uzyskały  rekomendacji  Małopolskiej  OIA  RP,  nie  uzyskały także rekomendacji SARP o. Kraków. 

*III. SĄD KONKURSOWY: 

1) Skład Sądu konkursowego: Sąd Konkursowy składa się z 6 osób i w jego skład wchodzą: - mgr inż. arch. Daniel Meryszczakowski – Przewodniczący Sądu konkursowego, 

- mec Jerzy Bacz – przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek  Sądu konkursowego, 

- prof. dr hab. Grzegorz Zadora – Kierownik Pracowni Badania Mikrośladów Instytutu Ekspertyz Sądowych im.  Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego, 

- dr Tomasz Kupiec – Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana  Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego, 

- mgr Edyta Rzeszuto – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra  Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego, 

- mgr inż. arch. Bogna Gostyńska, członek Sądu konkursowego   

2. Wysokość nagród  

Wysokość nagród przewidzianych w konkursie jest nie adekwatna do skali złożoności opracowań projektowych  i zakresu prac konkursowych. 

*VI. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH: 

(...)

2) Zawartość Opracowania studialnego oraz tematyczny zakres opracowania:  

a) Opracowanie studialne powinno składać się z:  

- części graficznej – plansze, 2 sztuki naklejone na sztywny, lekki podkład o wymiarach 100 x 70 cm  w układzie pionowym – 1 egzemplarz, 

(...) 

*VIII. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH: 

(...) 

2) Zawartość Pracy konkursowej oraz sposób i forma opracowania: a) Praca konkursowa powinna składać się z: - części graficznej – plansze, maksymalnie 6 sztuk naklejone na sztywny, lekki podkład o wymiarach  100x70 cm w układzie pionowym – 1 egzemplarz, 

(...) 

*X. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

1) Nagrody: 

b) Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody pieniężne dla Prac konkursowych zgodnych z  Regulaminem wynosi 35 000 zł brutto. 

c) W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie następujących Nagród: 

- I Nagroda: pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia  wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej na podstawie wybranej Pracy konkursowej. Nagrodę  tę otrzymuje Uczestnik konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów, - II Nagroda, pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

- III Nagroda, pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto

3.  Prawa autora. 

Warunek przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych do rozwiązań przedstawionych w  pracach  konkursowych  na  etapie  rozstrzygnięcia  konkursu, nie  odpowiada  zasadom  jakie  powinny  obowiązywać  w  konkursie  realizacyjnym.  Kontrowersyjne  jest  także  powiązanie  wypłaty  nagrody  z  przeniesieniem  praw. Warunek  przekazania  praw  autorskich  na  tym  etapie  postępowania,  stawia  laureata  konkursu  w  szczególnie  niekorzystnej  pozycji  podczas  negocjacji  z  Zamawiającym. W  ten  sposób Organizator  nie  gwarantuje  autorom  prac  prawa  do  uczestnictwa  w  ewentualnych  przyszłych  pracach  projektowych  dotyczących przedmiotu konkursu. 

*XI. PRAWA AUTORSKIE: 

(…) 

4)  Uczestnik  konkursu,  który  otrzymał  Nagrodę  pieniężną,  zobowiązany  jest  do  podpisania  umowy  z Organizatorem konkursu dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i  zezwalania  na  wykonywanie  praw  zależnych,  do  utworów  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  powstałych  w  związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie  na  polach  eksploatacji  i  zasadach  wymienianych  w  Załączniku  nr  2  do  Regulaminu,  czyli  postanowieniach tej umowy. 

5)  Zobowiązanie  do  zawarcia  umowy  przenoszącej  autorskie  prawa majątkowe Uczestnik  konkursu  składa  we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

4.  Termin realizacji dokumentacji 

Przedstawiony  w regulaminie  konkursu  termin  wykonania  dokumentacji  projektowej  jest  nierealistyczny,  nie  odpowiada zakresowi i skali skomplikowania zadania projektowego. 

*XII. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU: 

5) Orientacyjny termin realizacji usługi: Orientacyjny termin realizacji Przedmiotu usługi wynosi 8 miesięcy od  dnia podpisania umowy. 

5. Zapisy dotyczące praw autora we wzorze umowy – IPU 

Przyjęte  w  Istotnych  Postanowieniach  Umowy  zasady  przekazania  praw  autorskich  wzbudzają  uzasadnione  wątpliwości  co  do  bezpieczeństwa  prowadzenia  procesu  projektowego  i  inwestycji.  Umożliwienie  stronie  trzeciej wprowadzania  zmian w dokumentacji projektowej bez kontroli autora – projektanta podczas  trwania  procesu  inwestycyjnego,  może  doprowadzić  do  rozerwania  związku  pomiędzy  projektantem  i projektem, związanych z tym rękojmi i gwarancji oraz ubezpieczenia projektanta.

§ 9 Prawa Autorskie 

4.  Z  chwilą  przyjęcia  przez  Zamawiającego  poszczególnych  Utworów  i  zapłaty  przez  Zamawiającego  za  wykonanie  poszczególnych  części  Przedmiotu  Umowy  odpowiedniej  części  wynagrodzenia,  należnego  Wykonawcy  zgodnie  z  Umową  i  obowiązującymi  przepisami,  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego,  bez  konieczności  składania  w  tym  zakresie  odrębnych  oświadczeń  woli,  autorskie  prawa  majątkowe  do  poszczególnych  Utworów  w  zakresie  rozporządzania  i  korzystania  z  Utworów  na  polach  eksploatacji  określonych  w  ust.  5  wraz  z  prawem  do  wykonywania  i  zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do Utworów,  z  zastrzeżeniem ust  7. Z  chwilą  nabycia  autorskich  praw majątkowych  do Utworów  Zamawiający  nabywa,  bez  konieczności  składania  w  tym  zakresie  przez  Wykonawcę  odrębnych  oświadczeń  woli, własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których Utwory utrwalono. 

Pragniemy  podkreślić,  że  celem  działań  Rady  MPOIA  RP  jest  czuwanie  nad  merytorycznym  charakterem  postępowań,  dbałość  o  zgodność  postępowań  konkursowych  z  obowiązującymi  przepisami  w  tym  Prawem  zamówień  publicznych  oraz  zapobieganie  warunkom  mogącym  budzić  wątpliwości  wśród  potencjalnych  uczestników. Uprawdopodabnia to przyszłe optymalne rozstrzygnięcia projektowe i realizacyjne.  

Nasze  działania  podejmujemy  w  związku  z  interesem  społecznym  polegającym  na  optymalizowaniu  wydatkowania  środków publicznych oraz w dążeniu do osiągnięcia właściwych warunków dla  realizacji  zadań  jakie postawione zostały przed zawodem architekta.  

Podstawę  stanowią przepisy Ustawy  z dnia  15 grudnia  2000  r. o  samorządach  zawodowych architektów oraz  inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.):  

Art.  2.1.  Wykonywanie  zawodu  architekta  polega  na  współtworzeniu  kultury  przez  projektowanie  architektoniczne  obiektów  budowlanych,  ich  przestrzennego  otoczenia  oraz  ich  realizację,  nadzorze  nad  procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej. 

Art. 8 Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;  2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;  

(…)  

6)  współdziałanie  z  organami  administracji  rządowej  i  organami  samorządu  terytorialnego  oraz  z  innymi  samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi; 

Natomiast zgodnie z § 6 Statutu, Izby Architektów RP: 

1. Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.  2. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa  budowlanego w zakresie architektury 

Z wyrazami szacunku. 

arch. Piotr Chuchacz 

Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej  Okręgowej Izby Architektów RP, 

Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP 

arch. Marek Tarko 

Przewodniczący Rady Małopolskiej  Okręgowej Izby Architektów RP

 


Załczniki: