Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 15.02.2022 | Aktualizacja: 15.02.2022, 15:06:21

Apel do MRiT

W dniu 14 lutego 2022 r. IARP wystosowała apel do MRiT ws rozwiązań proponowanych w przygotowywanym nowym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki oraz ich usytuowanie.

 

Pan
Piotr Nowak

Minister Rozwoju i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,    

Procedowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, będący przedmiotem konsultacji publicznych pod koniec 2021 r., wprowadza w niektórych działach istotne zmiany w stosunku do obecnie funkcjonującego rozporządzenia, a które po ich wprowadzeniu w życie przyniosą poważne konsekwencje ekonomiczne, problemy projektowe oraz ograniczenia w wykorzystaniu terenów inwestycyjnych. 

Do zagadnień, które spowodują ww. konsekwencje należy zaliczyć projektowane przepisy dot.:

  1. Konieczności zapewnienia nasłonecznienia mieszkań jednopokojowych
    w zabudowie śródmiejskiej (dla wszystkich nowoprojektowanych budynków z lokalami mieszkalnymi)
  2. Konieczność zapewnienia nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych
    w budynkach zamieszkiwania zbiorowego.

Wprowadzenie ww. regulacji spowoduje poważne problemy w wykorzystaniu działek budowlanych o orientacji północnej, zarówno pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jak i budynki zamieszkania zbiorowego.

Podkreślamy, że ze względu na ekonomikę wykorzystania powierzchni projektowanie małych mieszkań, w tym jednopokojowych, niemal zawsze jako optymalne jest związane z układem korytarzowym, a budynki zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, pensjonaty, motele, domy akademickie, domy wycieczkowe, zakłady karne są z reguły oparte o układ korytarzowy. Tak więc wprowadzenie wymogu nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych w zabudowie tego typu uniemożliwi jej realizację w formie innej niż prostokątne budynki zorientowane elewacjami na wschód i zachód.

Nie ulega wątpliwości, że konsekwencje wymuszenia poprzez przepisy takiej formy zabudowy, jako jedynej, są funkcjonalnie i urbanistycznie nieakceptowalne.

Architekci jako grupa zawodowa posługująca się w swej codziennej pracy przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie proponowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ww. regulacjami zawartymi w projekcie nowego rozporządzenia WT. W kontekście świadomości konsekwencji proponowanych zmian niepokojący jest zarówno brak konsultacji tych zmian ze środowiskiem projektantów praktyków, ale zwłaszcza brak przedstawienia realnych przyczyn i uzasadnienia dla tak rewolucyjnych zmian proponowanych przez Ministerstwo.

Postulujemy zatem niewprowadzanie zmian, które w konsekwencji będą prowadzić do ograniczeń dla niektórych funkcji w śródmiejskiej zabudowie miast, mogą stać w sprzeczności z jednocześnie prowadzoną reformą planowania w zakresie prawidłowego strefowania zabudowy i mogą przynieść również wiele innych niezidentyfikowanych problemów w kształtowaniu przestrzeni i jej jakości.


Załczniki: